ESRI_AGS_NET_WEBADF 10.0.0.0
Резултати
Expand
Съдържание на картатата
Collapse
Click to expand or collapseОУП на Столична община - кеширано
Click to expand or collapseНаселени места
Click to expand or collapseГРАНИЦИ
Click to expand or collapseМестности
Click to expand or collapseАдминистративни райони
Click to expand or collapseКУЛТУРА
Click to expand or collapseВОДИ
Click to expand or collapseИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА
Click to expand or collapseРелсов електротранспорт
Click to expand or collapseЗОНИ НА Г_РИСК 10000
Click to expand or collapseХИДРОГЕОЛОГИЯ
Click to expand or collapseОграничения върху територията
Click to expand or collapseТРАНСПОРТ
Click to expand or collapseУлична мрежа - кадастър
Click to expand or collapseКадастрални имоти 18122009
Click to expand or collapseЗемеделски имоти 18122009
Click to expand or collapseУРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ (приет от СОС 19.11.2009 и МС 16.12.2009)
Click to expand or collapseСгради 18122009
Click to expand or collapseТопографска карта М 1:10000
Collapse