СТАРИ СХЕМИ НА ОУП НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СХЕМИ - ВЕКТОРЕН ФОРМАТ СХЕМИ - РАСТЕР

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА гр.СОФИЯ И СТОЛИЧНА ОБЩИНА СЪГЛАСНО пар.7, ал.2 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗУЗСО И РЕШЕНИЕ 693/19.07.2007 г. НА СОС (АКТУАЛИЗИРАН НА 26.01.2009 г.)[+ ВРЕМЕННИТЕ ПРАВИЛА + ПОСЛЕДНИЯ ПЛАН]


 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА гр.СОФИЯ И СТОЛИЧНА ОБЩИНА СЪГЛАСНО пар.7, ал.2 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗУЗСО И РЕШЕНИЕ 693/19.07.2007 г. НА СОС (АКТУАЛИЗИРАН НА 10.12.08 г.)

HyperLink HyperLink

СТАР ПЛАН ОТ 2003 г. - ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ НА ТЕРИТОРИЯТА

HyperLink

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДАЛЕКОПЕРСПЕКТИВНО РАЗВИТИЕ /след 2020г./

HyperLink

БАЗИСЕН СЦЕНАРИЙ - СИНТЕЗНА СХЕМА

HyperLink

ОПОРЕН ПЛАН НА ФУНКЦИОНАЛНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

HyperLink

ОПОРЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВНАТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

HyperLink

ОПОРЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНАТА ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА гр.СОФИЯ

HyperLink

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКО И ХИДРОГЕОЛОЖКО ЗОНИРАНЕ НА СОФИЯ

HyperLink

ПРОСТРАНСТВЕН МОДЕЛ (ТЕРИТОРИАЛНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ) ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ

HyperLink

СИСТЕМА "ОБИТАВАНЕ" - ЖИЛИЩНИ МАКРОЗОНИ И ВИЗИРАНИ МЕРКИ

HyperLink

СИСТЕМА "ОБИТАВАНЕ" - РЕЖИМИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ЖИЛИЩНИТЕ ЗОНИ

HyperLink

ФУНКЦИОНАЛНА СИСТЕМА ТРУД - ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ЗОНИ - ПРОСТРАНСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЖИМИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

HyperLink

СИСТЕМА ТРУД - ТРЕТИЧЕН СЕКТОР - ПРОСТРАНСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЖИМИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

HyperLink

ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ И ИНФРАСТРУКТУРА НА ТУРИЗМА

HyperLink

КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО

HyperLink

ЛАНДШАФТ - ОПОРЕН ПЛАН

HyperLink

ПЛАН ЗА ПРОГНОЗНИ ДЕЙСТВИЯ В УСТРОЙСТВОТО НА ЛАНДШАФТА

HyperLink

ЗЕЛЕНА СИСТЕМА - ТЕРИТОРИАЛНА И ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА - УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ

HyperLink

СИСТЕМА "ОТДИХ" - ТЕРИТОРИАЛНА И ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА

HyperLink

ЙЕРАРХИЧНА СТРУКТУРА НА КОМПЛЕКСНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЦЕНТРОВЕ

HyperLink

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЦЕНТРОВЕ И СРЕДИ

HyperLink

ПЛАН-СХЕМА НА ПЪРВОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА НА гр. СОФИЯ - КЛАСИФИКАЦИЯ

HyperLink

ПЛАН-СХЕМА НА ПЪРВОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА НА гр. СОФИЯ - БРОЙ НА ПЪТНИТЕ ЛЕНТИ

HyperLink

ПЛАН-СХЕМА НА БРОЯ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПАРКОМЕСТА ПО ТРАНСПОРТНИ РАЙОНИ

HyperLink

КАРТОГРАМА НА ПРОГНОЗНОТО НАТОВАРВАНЕ ОТ АВТОМОБИЛИ ПО ПЪРВОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА

HyperLink

КАРТОГРАМА НА ПРОГНОЗНОТО НАТОВАРВАНЕ НА МАСОВИЯ ОБЩЕСТВЕН ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ

HyperLink

КАРТОГРАМА НА ПРОГНОЗНИЯ ОБОРОТ НА СПИРКИТЕ НА МАСОВИЯ ОБЩЕСТВЕН ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ

HyperLink

ПЛАН-СХЕМА НА МАСОВИЯ ОБЩЕСТВЕН ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ

HyperLink

СХЕМА ВОДОСНАБДЯВАНЕ ОКОЛОГРАДСКИ РАЙОН

HyperLink

СХЕМА ВОДОСНАБДЯВАНЕ КОМПАКТЕН ГРАД

HyperLink

СХЕМА КАНАЛИЗАЦИЯ ОКОЛОГРАДСКИ РАЙОН

HyperLink

СХЕМА КАНАЛИЗАЦИЯ КОМПАКТЕН ГРАД

HyperLink

ОТКРИТИ ВОДНИ ТЕЧЕНИЯ

HyperLink

СХЕМА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

HyperLink

СХЕМА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ ГРАДСКИ РАЙОН

HyperLink

ГАЗОСНАБДЯВАНЕ И ПРОДУКТОСНАБДЯВАНЕ

HyperLink

СХЕМА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

HyperLink

УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА КИН НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

HyperLink

УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА КИН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ

HyperLink

ПЛАН-СХЕМА ЗА УСВОЯВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ПРОСТРАНСТВА - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ

HyperLink

ПЛАН-СХЕМА ЗА УСВОЯВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ПРОСТРАНСТВА - КОМПАКТЕН ГРАД

HyperLink

СОФИЯ И ЗОНАТА НА АКТИВНО ВЛИЯНИЕ - ВРЪЗКИ И АГЛОМЕРАЦИОННИ ФОРМИРОВАНИЯ

HyperLink

СОФИЯ И ЗОНАТА НА АКТИВНО ВЛИЯНИЕ В СТРУКТУРАТА НА ЮГОЗАПАДНИЯ РАЙОН НА ПЛАНИРАНЕ

HyperLink

СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГУЛИРАНО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ

HyperLink

СЕЛИЩНА МРЕЖА И УРБАНИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ

HyperLink

ОЧАКВАНО РАЗВИТИЕ НА УРБАНИЗАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ

HyperLink

ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ОКОЛОГРАДСКИЯ РАЙОН И КОНТАКТНИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ЗОНАТА НА АКТИВНО ВЛИЯНИЕ

HyperLink

СЕЛИЩНА МРЕЖА И УРБАНИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ

HyperLink

ФУНКЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ И АГЛОМЕРАЦИОННИ ФОРМИРОВАНИЯ

HyperLink

ХАРМОНИЯ МЕЖДУ ЕСТЕСТВЕНА И УРБАНИЗИРАНА СРЕДА

HyperLink

ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНА КОМПОЗИЦИЯ И ЕСТЕТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ - СЦЕНАРИЙ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

HyperLink

ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОБЕМНО ПРОСТРАНСТВЕНАТА КОМПОЗИЦИЯ И ЕСТЕТИЧЕСКО ИЗГРАЖДАНЕ СЦЕНАРИЙ ЗА КОМПАКТНО УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ

HyperLink

ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОБЕМНО ПРОСТРАНСТВЕНАТА КОМПОЗИЦИЯ И ЕСТЕТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ СЦЕНАРИЙ ЗА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ

HyperLink

КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГИЧНА ДИАГНОЗА

HyperLink

КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

HyperLink

ПЛАНОВО-ПРОСТРАНСТВЕНА СТРУКТУРА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

HyperLink

ЦЕНОВИ ЗОНИ

HyperLink
Бюлетин
Регистрацията е свободна, за да получвате бюлетина на ОУП София. Просто попълнете правилно вашия e-mail!

Архив


Седмична анкета