ОСНОВНА СХЕМА - ВЕКТОРЕН ФОРМАТ


-> ОУП НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №697 ОТ ПРОТОКОЛ 51/19.11.2009 г. И РЕШЕНИЕ №960/16.12.2009 ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


Това е алтернатива за по бърз достъп:

ОУП НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №697 ОТ ПРОТОКОЛ 51/19.11.2009 г. И РЕШЕНИЕ №960/16.12.2009 ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТНОВИ СХЕМИ - PDF ФОРМАТ ОТ 19.11.2009 г.

Функционално предназначение и устройствени режими на територията

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

ГРАД СОФИЯ 

ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТНИ КОРИДОРИ 

ЗОНИ И ТЕРЕНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ В ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ОБЩИТЕ ПО ОУП 

ЗОНИ И ТЕРЕНИ С УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ В ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ОБЩИТЕ КЪМ ОУП И ИЗИСКВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА И НОРМИ  

 

Геология и минерални води

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКО И ХИДРОГЕОЛОЖКО ЗОНИРАНЕ НА СОФИЯ 

МИКРОСЕИЗМИЧНО ЗОНИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ И СО 

ТЕРМОВОДОНОСНИ ЗОНИ И НАХОДИЩА НА ТЕРМОМИНЕРАЛНИ ВОДИ (ХИДРОТЕРМИ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

СТРАТЕГИЯ (ПРОСТРАНСТВЕН МОДЕЛ) ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХИДРОТЕРМАЛНИТЕ РЕСУРСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

НАХОДИЩА НА МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА (данни от Националния баланс на запасите към м.юли 2009 г.) 

ТЕРЕНИ С МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ (КАРИЕРИ), ДАДЕНИ НА КОНЦЕСИЯ ИЛИ В ПРОЦЕДУРА към м.юли, 2009 г. 

 

Система "Обитаване"

РЕЖИМИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ЖИЛИЩНИТЕ ЗОНИ 

 

Функционална система Труд - Производствено-складови зони

РАЗВИТИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНО - СКЛАДОВИТЕ ЗОНИ 

 

Комунално стопанство

КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО БИТОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ, СТРОИТЕЛНИ И ДР. ОТПАДЪЦИ 

 

Отдих и зелена система

ВИДОВЕ ГРАНИЦИ 

ТЕРИТОРИАЛНА И ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ 

 

Отдих

ТЕРИТОРИАЛНА И ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА 

 

Отдих, спорт и атракции

УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ - СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 

 

Велосипедна мрежа

ИЗГРАДЕНОСТ НА ВЕЛОСИПЕДНАТА МРЕЖА 

 

Зелена система и културно-историческо наследство

ВИДОВЕ РЕЖИМИ  

 

Културно-историческо наследство

УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА КИН НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - М 1:60 000 

УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА КИН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ - М 1:5 000 

 

Центрова система. Третичен сектор

ЙЕРАРХИЧНА СТРУКТУРА НА КОМПЛЕКСНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЦЕНТРОВЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЦЕНТРОВЕ И СРЕДИ 

 

Образование

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (ПО ВИД) В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2007-2008 г. 

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2007-2008 г. 

 

Здравеопазване

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (ПО ВИД) В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРЕЗ 2008 г. 

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА БОЛНИЧНИТЕ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (ПО КАПАЦИТЕТ) В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРЕЗ 2008 г. 

 

Комуникационно-транспортна система

ПЛАН-СХЕМА НА ПЪРВОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА НА гр. СОФИЯ - КЛАСИФИКАЦИЯ 

ПЛАН-СХЕМА НА ПЪРВОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА НА гр.СОФИЯ - БРОЙ НА ПЪТНИТЕ ЛЕНТИ 

КАРТОГРАМА НА ПРОГНОЗНОТО НАТОВАРВАНЕ ОТ АВТОМОБИЛИ ПО ПЪРВОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА /ПУМ/ В ПРИВЕДЕНИ ЕДИНИЦИ /П.Е./ ЗА СУТРИШЕН ВЪРХОВ ЧАС 8.00 - 9.00 

КАРТОГРАМА НА ПРОГНОЗНОТО НАТОВАРВАНЕ НА МАСОВИЯ ОБЩЕСТВЕН ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ /МОПТ/ В ПЪТНИЦИ ЗА СУТРЕШЕН ВЪРХОВ ЧАС 8.оо - 9.оо 

МАСОВ ГРАДСКИ РЕЛСОВ ЕЛЕКТРО-ТРАНСПОРТ 

РАЗВИТИЕ НА ЖП ТРАНСПОРТА И ОБВРЪЗКАТА С РЕЛСОВИЯ ГРАДСКИ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ 

 

Инженерни мрежи

ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА 

КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА 

КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА 

ОТКРИТИ ВОДНИ ТЕЧЕНИЯ 

СХЕМА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ 

СХЕМА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ 

ГАЗОСНАБДЯВАНЕ И ПРОДУКТОСНАБДЯВАНЕ 

СХЕМА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

 

Екологична прогноза

АНТРОПОГЕННА СРЕДА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРАТА, ВОДИТЕ И ПОЧВИТЕ 

АНТРОПОГЕННА СРЕДА АКУСТИЧНО НАТОВАРВАНЕ 

АНТРОПОГЕННА СРЕДА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА 

ПРИРОДНА И АНТРОПОГЕННА СРЕДА 

ПРИРОДНА СРЕДА 

АНТРОПОГЕННА СРЕДА ЕЛЕКТРО МАГНИТНИ ПОЛЕТА 

ПРИРОДНА И АНТРОПОГЕННА СРЕДА 

ПРИРОДНА СРЕДА 

АНТРОПОГЕННА СРЕДА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРАТА, ВОДИТЕ И ПОЧВИТЕ 

АНТРОПОГЕННА СРЕДА АКУСТИЧНО НАТОВАРВАНЕ НА СРЕДАТА 

 

Насоки за детайлни разработки

НАСОКИ ЗА ДЕТАЙЛНИ РАЗРАБОТКИ - ТЕРИТОРИИ С НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗГОТВЯНЕ НА ЦЯЛОСТЕН ПУП, ПРЕДИМНО С ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛЕН 16 ОТ ЗУТ 

 

Специфични правила и нормативи

ЗОНИ И ТЕРЕНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ В ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ОБЩИТЕ ПО ОУП 

 

Бюлетин
Регистрацията е свободна, за да получвате бюлетина на ОУП София. Просто попълнете правилно вашия e-mail!

Архив


Седмична анкета