ESRI_AGS_NET_WEBADF 10.0.0.0
Резултати
Expand
Съдържание на картатата
Collapse
Click to expand or collapseОУП на Столична община
Click to expand or collapseНаселени места
Click to expand or collapseТЕХТ - РАЙОН ВЛИЯНИЕ
Click to expand or collapseРелсов електротранспорт
Click to expand or collapseКУЛТУРА
Click to expand or collapseГРАНИЦИ
Click to expand or collapseТРАНСПОРТ
Click to expand or collapseЗОНИ НА Г_РИСК 10000
Click to expand or collapseХИДРОГЕОЛОГИЯ
Click to expand or collapseИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА
Click to expand or collapseОграничения върху територията
Click to expand or collapseВОДИ
Click to expand or collapseАдреси
Click to expand or collapseКадастрални имоти 18122009
Click to expand or collapseЗемеделски имоти 18122009_
Click to expand or collapseЗемеделски имоти - стари
Click to expand or collapseКадастрални листа 1:1000
Click to expand or collapseУлична мрежа - кадастър
Click to expand or collapseМестности
Click to expand or collapseАдминистративни райони
Click to expand or collapseЗемлища 2009
Click to expand or collapseСПИРКИ И ЛИНИИ НА МГТ 2007
Click to expand or collapseТРЕТИЧЕН СЕКТОР 2008
Click to expand or collapseРЕГУЛАЦИИ 09112011
Click to expand or collapseРЕГУЛАЦИИ 28072009
Click to expand or collapseЗОНИ СЪС СПЕЦ.ПРАВИЛА И НОРМИ
Click to expand or collapseУРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ (окончателен проект - СОС 19.11.2009 и МС 16.12.2009)
Click to expand or collapseСгради 18122009
Подземни проводи
Click to expand or collapseКадастър 1:1000
Click to expand or collapseТопографска карта 1:10000
Click to expand or collapseТопографска карта 1:25000
Click to expand or collapseТопографска карта 1:50000
sde.SDE.aero2009
Collapse